Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.
 • Consument: een natuurlijke persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent en een overeenkomst op afstand aangaat met Smartshop Planet.
 • Dag: een kalenderdag.
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor producten en/of diensten waarbij de levering en/of afname in de tijd is verspreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk medium waarmee de consument of ondernemer persoonlijke informatie kan opslaan voor toekomstig gebruik en raadpleging.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Modelformulier: een formulier voor herroeping dat Smartshop Planet beschikbaar stelt voor consumenten die hun herroepingsrecht willen uitoefenen.
 • Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij producten en/of diensten op afstand worden verkocht via technologie voor communicatie op afstand.
 • Technologie voor communicatie op afstand: een middel waarmee een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat de consument en ondernemer fysiek aanwezig zijn.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Smartshop Planet.

Artikel 2 – Identiteit van Smartshop Planet

Smartshop Planet
Herenweg 64 3602AR Maarssen

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smartshop Planet en op alle overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument verstrekt. Als dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en deze zullen kosteloos aan de consument worden verstrekt op verzoek. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een manier die gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en deze zullen kosteloos aan de consument worden verstrekt op verzoek. Als er naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument altijd de meest gunstige bepaling kiezen in geval van tegenstrijdige voorwaarden. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel mogelijk benadert. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meer bepalingen van deze voorwaarden worden uitgelegd in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod

 • Een aanbod met beperkte geldigheidsduur of voorwaarden wordt expliciet vermeld in het aanbod zelf.
 • Het aanbod is vrijblijvend en kan worden gewijzigd door Smartshop Planet.
 • Het aanbod bevat een duidelijke beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief prijsinformatie.
 • Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Smartshop Planet onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Smartshop Planet passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal Smartshop Planet daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Smartshop Planet kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Smartshop Planet op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Smartshop Planet zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Smartshop Planet waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Smartshop Planet deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Smartshop Planet bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Smartshop Planet.

Binnen 14 dagen na de melding zoals vermeld in lid 3, stuurt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Smartshop Planet. Dit hoeft niet als Smartshop Planet heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Smartshop Planet verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Smartshop Planet niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Smartshop Planet aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Smartshop Planet hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Smartshop Planet.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Smartshop Planet. Dit hoeft niet als Smartshop Planet heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Smartshop Planet verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Smartshop Planet niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Smartshop Planet aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Smartshop Planet een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Smartshop Planet is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktermijn;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Smartshop Planet bij herroeping

Als Smartshop Planet de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Smartshop Planet vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Smartshop Planet in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Smartshop Planet aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Smartshop Planet gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Smartshop Planet de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Smartshop Planet kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Smartshop Planet dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten: a. die door Smartshop Planet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Smartshop Planet geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten en diensten: a. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Smartshop Planet geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; d. van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, maar alleen als: i. de consument heeft verklaard dat hij hiermee instemt voordat Smartshop Planet de overeenkomst heeft gesloten; ii. de consument heeft erkend dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

De prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Smartshop Planet niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Smartshop Planet staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Smartshop Planet, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Smartshop Planet kan doen gelden indien Smartshop Planet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Smartshop Planet, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Smartshop Planet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Smartshop Planet kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Smartshop Planet geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Smartshop Planet het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Smartshop Planet tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Smartshop Planet bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Smartshop Planet voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 • Duur: a. als de duur van een overeenkomst meer dan een jaar bedraagt, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. b. de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: c. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; d. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; e. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Smartshop Planet voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Smartshop Planet te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Smartshop Planet is gewezen op de te late betaling en Smartshop Planet de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Smartshop Planet gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Smartshop Planet kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Smartshop Planet beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Smartshop Planet, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Smartshop Planet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Smartshop Planet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Smartshop Planet en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.